Foto: Illustration: Carolina Ståhlberg
Fakta
Tycho Brahe – ett galet geni